Reguli de securitate

Reguli de securitate (3)

                                                                                                                            Anexa nr. 3

la Cerințele minime de securitate
privind exploatarea sistemelor de
distribuție a gazelor combustibile
naturale

REGULI DE SECURITATE CU PRIVIRE LA UTILIZAREA GAZELOR

1. Regulile de securitate cu privire la utilizarea gazelor sunt obligatorii pentru persoanele cu funcţie de răspundere ale întreprinderilor şi organizaţiilor care exploatează fondul locativ, responsabile pentru exploatarea inofensivă a utilajului, inclusiv a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși pentru gaze din casele de locuit şi clădirile publice, precum şi pentru cetăţenii care utilizează gazele în condiţii casnice.

2. Responsabile pentru integritatea şi starea bună a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși sînt întreprinderile la balanţa cărora se află acestea, iar în casele şi apartamentele cu drept de proprietate privată responsabili sînt proprietarii acestora.

3. Responsabilitatea pentru utilizarea inofensivă a instalaţiilor şi aparatelor consumatoare de combustibili gazoși de uz casnic în case, apartamente şi pentru deservirea lor o poartă persoanele care utilizează gaze.

4. Responsabilitatea pentru starea canalelor de evacuare a fumului şi de ventilaţie din casele-bloc de locuit o poartă întreprinderile de administrare şi exploatare a fondului locativ, iar în casele şi apartamentele cu drept de proprietate privată – proprietarii lor.

5. La întreprinderile de administrare şi exploatare a fondului locativ şi alte întreprinderi posesoare de instalaţii şi aparate de gaze de uz casnic, din efectivul conducătorilor şi specialiştilor trebuie desemnate prin ordin persoane responsabile pentru exploatarea inofensivă a aparatelor de gaze.

6. Persoanele responsabile, cu excepţia proprietarilor de case şi apartamente cu drept de proprietate privată, trebuie să susţină examen în conformitate cu Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

7. Persoanele care exploatează instalaţii şi aparate de gaze de uz casnic sunt obligate:

1) să audieze instructajul în cabinetele tehnice la operatorii sistemului de distribuție cu privire la exploatarea instalaţiilor şi aparatelor de gaze montate în apartamente;

2) să asigure integritatea şi întreţinerea în stare normală de funcționare a utilajului;

3) să întreţină funcţionarea normală a utilajului de gaze, canalelor de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie, să verifice tirajul înainte de conectare şi pe parcursul funcţionării aparatelor pentru gaze, cu evacuarea produselor arderii în canalul de evacuare. Înainte de utilizarea sobei alimentate cu gaze, să verifice dacă şuberul este deschis pe deplin. Să îndepărteze periodic gunoiul, cărămida spartă din „buzunarul” canalului de evacuare a gazelor arse;

4) să închidă robinetele de la utilaje şi pînă la ele după folosirea gazului, iar în cazul instalării buteliilor în interiorul bucătăriilor – să închidă suplimentar ventilele de la butelii;

5) să închidă imediat robinetele arzătoarelor instalaţiilor de gaze în cazul sistării inopinate a alimentării cu gaze şi să informeze SDIT(904) al operatorului sistemului de distribuție sau întreprinderile ce îndeplinesc aceste funcţii;

6) în cazul sesizării mirosului de gaze, să sisteze imediat exploatarea instalaţiilor de gaze, să închidă robinetele de la utilaj şi pînă la ele, să deschidă ferestrele şi oberlihturile pentru aerisirea încăperii, să apeleze la SDIT la tel 904;

7) să nu aprindă focul, să nu fumeze, să nu conecteze/deconecteze lămpile şi aparatele electrice, să nu utilizeze soneriile electrice;

8) la intrarea în subsoluri şi beciuri, înainte de aprinderea luminii sau aprinderea focului, să se încredinţeze că mirosul de gaze lipseşte;

9) în cazul identificării mirosului de gaze în subsol, la scară, în curte, pe stradă, trebuie:

a) să informeze SDIT( 904);

b) să întreprindă acţiuni de evacuare a oamenilor din zona impurificată cu gaze, de prevenire a conectării/deconectării lămpilor şi aparatelor electrice, excludere a apariţiei focului deschis şi a scînteilor;

c) pînă la sosirea echipei de intervenţii să organizeze aerisirea încăperii;

10) să permită accesul în apartamente a reprezentanților SDIT, la prezentarea legitimaţiilor de serviciu, pentru examinarea şi repararea conductelor şi instalaţiilor de gaze – oricînd.

8. Consumatorilor li se interzice:

1) să efectueze fără autorizaţie lucrări de alimentare cu gaze a casei (apartamentului, vilei), permutarea, înlocuirea şi reparaţia instalaţiilor de gaze;

2) să efectueze planificarea încăperilor unde sînt instalaţii de gaze;

3) să supună unor modificări construcţia utilajului gaz. Să modifice construcţia sistemelor de evacuare a gazelor şi de ventilaţie. Să astupe canalele de ventilaţie, „buzunarele” şi gurile canalului de ventilaţie destinate pentru curăţarea canalelor de evacuare a gazelor;

4) să deconecteze sistemul de protecţie şi reglare automată. Să utilizeze gaze în cazul defectării utilajelor, sistemelor de protecţie automată, armăturii şi buteliilor de gaze;

5) să utilizeze gaze în cazul dezagregării zidăriei, tencuielii (fisuri) la sobele alimentate cu gaze şi canalele de evacuare a gazelor arse;

6) să utilizeze gaze după expirarea termenului de valabilitate a actului de verificare şi curăţare a canalelor de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie;

7) să efectueze curăţarea, verificarea canalelor de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie, precum şi înlocuirea buteliilor instalaţiilor de butelii fără a urma instruirea (instructajul) şi a primi permisul de la întreprinderea respectivă;

8) să utilizeze instalaţiile de gaze în încăperile cu oberlihturile, grătarele cu jaluzele, grătarele canalelor de ventilaţie închise, cu crăpături sub uşile camerelor de baie şi bucătăriilor, în lipsa tirajului în canalele de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie;

9) să lase fără supraveghere instalaţiile de gaze în funcţiune, cu excepţia celor destinate pentru funcţionarea fără întrerupere, care dispun în acest scop de un sistem automat corespunzător;

10) să admită accesul la exploatarea aparatelor de gaze a copiilor de vîrstă preşcolară, precum şi persoanelor ce nu-şi controlează acţiunile şi nu cunosc regulile de utilizare a acestor aparate;

11) să lege funii, cabluri de conductele de gaze, să pună alte materiale sub sarcina conductelor de gaze;

12) să utilizeze gazele şi instalaţiile de gaze în alte scopuri decît cele prevăzute. Să utilizeze aragazele pentru încălzirea încăperilor;

13) să folosească încăperile unde sînt instalaţii de gaze pentru somn şi odihnă;

14) să folosească focul deschis pentru depistarea scurgerilor de gaze;

15) să depoziteze în încăperi şi subsoluri butelii goale/pline cu gaze lichefiate;

16) să instaleze în încăperea alimentată cu gaze mai mult de o butelie cu capacitatea 50 (55) l sau două butelii cu capacitatea 22 l fiecare. Buteliile trebuie să se afle în aceeaşi încăpere cu instalaţiile de gaze;

17) să instaleze buteliile cu gaze în încăperea alimentată cu gaze la o distanţă mai mică de 1 m de la radiatorul pentru încălzire sau sobă. În cazul montării unui ecran de protecţie a buteliilor contra încălzirii, distanţa dintre butelii şi aparatul de încălzire poate fi micşorată pînă la 0,5 m, iar distanţa dintre butelie şi ecran – nu mai puţin de 0,1 m;

18) să amplaseze buteliile în faţa uşilor focarelor sobelor la o distanţă mai mică de 2 m;

19) să conecteze/deconecteze iluminatul electric, să utilizeze focul deschis, aparatele electrice de încălzire şi sobele de încălzire în momentul schimbării buteliilor amplasate în încăperi;

20) să schimbe buteliile în prezenţa persoanelor ce nu au atribuţie la executarea lucrării indicate.

În atenția consumatorilor SRL „Bălți-gaz”!

         Persoanele care exploatează instalaţii şi aparate de gaze de uz casnic sunt obligate: să audieze instructajul în cabinetele tehnice la operatorii sistemului de distribuție cu privire la exploatarea instalaţiilor şi aparatelor de gaze montate în apartamente (pct.7 anexa 3 a Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale).

         În conformitate cu prevederile p.645-648 a aceluiași act normativoperatorul sistemului de distribuție asigură instructajul locatarilor și membrilor familiilor de peste 14 ani, a Regulilor de securitate cu privire la utilizarea gazelor.

Audierea instructajului privind Regulile de securitate la utilizarea gazelor de către consumatorii mun.Bălți are loc în biroul nr.220 din str.I.Franco,19/3 mun.Bălți.

               Programul de audiere a instructajului:

       

Luni                     ora 10-00; 15-00

Marți                    ora 10-00; 15-00

Miercuri               ora 10-00; 15-00

Joi                        ora 10-00; 15-00

Vineri                   ora 10-00; 15-00

                                                                     tel. 0-231 5-22-07, 5-22-26

SIGURANȚĂ înseamnă VIAȚĂ

Extras din ”Cerințele minime  de securitate

privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”

aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 552 din  12.07.2017

Secțiunea a 6-a. Conducte interioare de gaze

625. Exploatarea aparatelor consumatoare de gaze și echipamentelor prevede:

1) deservirea tehnică periodică;

2) deservirea tehnică sezonieră – punerea în funcţiune şi debranşarea utilajului și a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși ce funcţionează în perioada unui sezon, instalate în clădirile publice;

3) reparaţia neprevăzută de plan și efectuată în baza cererilor – deservirea tehnică și reparația efectuate în baza cererilor.

626. Debranşarea conductei de gaze sau aparatelor de utilizare şi punerea lor în funcţiune după lichidarea defectelor se efectuează prin întocmirea unui act.

627. Furnizorii de gaze vor livra combustibil gazos către consumatorii finali doar în cazul asigurării bunei funcționări a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, sistemului automat de deconectare a livrării gazului în cazul poluării cu gaze și izbucnirii incendiului, coșurilor de fum și canalelor de ventilare, confirmate anual prin acte corespunzătoare a întreprinderilor specializate.

628. Deservirea tehnică a sistemului de alimentare cu gaze al clădirilor publice şi locative, unde sînt instalate aragaze, încălzitoare de apă, conducte de gaze şi armătură, inclusiv instalaţii de butelii cu gaze petroliere lichefiate, trebuie să fie efectuată de către întreprinderi specializate conform cererilor utilizatorilor.

629. La exploatarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși ale consumatorilor noncasnici, controlul la etanşeitate se efectuează cel puțin o dată la 5 ani, inclusiv după finalizarea lucrărilor de reparaţie.

630. Sînt supuse periodic verificărilor tehnice şi curăţării:

1) coşurile de fum ale cuptoarelor de încălzire sezoniere şi celor de încălzire şi fierbere, încălzitoarelor de apă cu acumulare, cazanelor de încălzire a locuinţelor, indiferent de construcţia lor – înainte de sezonul de încălzire;

2) coşurile de fum din cărămidă – cel puțin o dată în trimestru;

3) canalele de ventilaţie, coşurile de fum din azbociment, argilă, precum şi cele fabricate din blocuri speciale de beton refractor, policlorură de vinil, inox, aliaje de metal, cocsal – cel puțin o dată în an.

633. Verificarea tehnică primară şi după reparaţie a coşurilor de fum şi a canalelor de ventilaţie trebuie să fie efectuată de către specialişti instruiţi şi atestaţi în ordinea stabilită, cu participarea administratorului imobilului cu destinație de locuință (beneficiarului). Rezultatele se perfectează printr-un act.

635. În cazul depistării stării tehnice nesatisfăcătoare a coșurilor de fum și canalelor de ventilație în procesul de exploatare, specialistul atestat care a efectuat inspectarea lor este obligat să preîntâmpine consumatorii, sub semnătură, despre pericolul utilizării echipamentelor și aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.

636. Actele incluzând rezultatul verificării tehnice trebuie să fie prezentate, fără întârziere, operatorului sistemului de distribuție, întreprinderii sau instituției publice, proprietarului sau gestionarului locuinței sau clădirii de locuit pentru luarea măsurilor privind sistarea funcționării aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.

637. În timpul iernii, cel puțin o dată în lună, proprietarii clădirilor trebuie să controleze și să curețe capetele coșurilor de fum și coturilor canalelor de ventilare, în scopul prevenirii înghețării şi poluării lor.

638. Până la începerea lucrărilor de reparaţie a coşurilor de fum şi a canalelor de ventilație, întreprinderea sau instituția publică, proprietarul sau gestionarul locuinței sau clădirii de locuit trebuie să înştiinţeze operatorul sistemului de distribuție despre necesitatea deconectării echipamentelor și aparatelor consumatoare de combustibili gazoși de la sistemele de alimentare cu gaze.

639. Se efectuează verificarea tehnică primară pentru determinarea stării tehnice și necesității curățării coşurilor de fum și canalelor de ventilare în următoarele cazuri:

1) înainte de punerea în funcțiune a coşurilor de fum și a canalelor de ventilare nou-construite și/sau montate;

2) după reconstrucția coşurilor de fum și a canalelor de ventilare, în cazul utilizării în încăperi a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși;

3) după reparația coşurilor de fum și a canalelor de ventilare, în cazul utilizării în încăperi a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși;

4) în cazul în care în aceeași încăpere se montează suplimentar aparate consumatoare de combustibili gazoși.

Atenție! Viața are prioritate!

SRL ”Bălți-Gaz”, în calitate de operator al rețelei de distribuție, îndeamnă consumatorii să respecte cu strictețe cerințele de securitate.

În vederea prevenirii incidentelor și avariilor, protecției sănătății și a mediului înconjurător, pentru exploatarea sigură și inofensivă a instalațiilor consumatoare de gaze, echipamentelor, canalelor de ventilație și coșurilor de fum Vă solicităm:

- până la începerea lucrărilor de reparație a coșurilor de fum să informați SRL ” Bălți-Gaz” despre necesitatea deconectării de la sistemele de alimentare cu gaze,

     - să prezentați la cererea reprezentantului SRL ” Bălți-Gaz” actele de verificare a stării tehnice a coșurilor și canalelor de evacuare a fumului, canalelor/sistemelor de ventilare.

       - să încheiați contracte privind deservirera tehnică a instalaţiilor consumatoare de gaze cu SRL ”Bălți-Gaz” conform prevederilor pct. 177 din Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale,aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr. 415 din 25 mai 2011. 

Administrația SRL ”Bălți-Gaz”. Telefoane de contact (0231)52201, (0231)52209

Telefon de încredere

Nr tel. de încredere 
/0231/ 2-79-30

Centrul relații cu consumatorii

Referitor la întrebările apărute apelaţi "Centrul relații cu consumatorii":


m.Bălți, str.Sf.Nicolae, 43, tel:0231 52130
or.Rîșcani, str.31 August,38A, tel:0256 23881
or.Glodeni, str.Tricolorului, 10, tel:0249 23274
or.Fălești, str.Al.cel Bun, 21A, tel:0259 49001
or.Sîngerei, str.Buianov, 6, tel:0262 92404

Serviciu intervenţii gaze

Dacă simţiţi miros de gaze, apelaţi 904

Tariful curent

Preț fără TVA, lei/1000 m3 - 4 298