Conform datelor operative ale Serviciului Intervenţii Gaze a SRL „Bălţi-Gaz” în urma calamităţilor naturale din ultima perioadă, au avut loc 6 incidente la gazoductele din aria de activitate a întreprinderii.

rain

Incidentele cauzate de condiţiile meteo au dus la căderea mai multor copaci pe gazoductele de presiune diferită.

Au fost înregistrate: 1 caz la filiala “Glodeni-Gaz”  şi 5 cazuri lafiliala “Bălţi -Gaz”. 

Ca urmare, au fost îndeplinite lucrări de lichidare a consecinţelor furtuniilor, în vederea funcţionării gazoductelor în regim stabil.

E de menţionat faptul, că Serviciul Intervenţii Gaze activează non-stop pentru a interveni la lichidarea incidentelor apărute.

Conform prognozelor meteorologilor, în zilele ce urmează, sunt aşteptate averse cu descărcări electrice, inclusiv vânt puternic. Respectiv, dacă în astfel de circumstanţe, sunteţi martorul căderii unui arbore pe gazoduct sau simţiţi miros de gaze, rugăm să apelaţi de urgenţă Serviciul Intervenţii Gaze pe numărul: 904.

Administraţia SRL „Bălţi-Gaz

Vineri, 30 Iunie 2017 00:00

Atenţie, conductă de gaze!

Scris de

Specialiștii SRL “Bălți-Gaz” reamintesc consumatorilor și managerilor firmelor de construcţii regulile de executare a lucrărilor de terasament  în apropierea gazoductelor.

În zona de activitate a SRL „Bălți-Gaz“, se află sute de kilometri de rețele subterane de distribuție. Semnele informative şi de avertizare nu sunt motive pentru autodeterminarea traseului conductei de gaze în teritoriu. Toate lucrările de excavare în zona de protecţie a conductelor de gaze trebuie să fie efectuate după acordul în scris al proprietarului rețelei de gaze sau a organizaţiei de exploatare în prezența reprezentanților ei.

În caz de necesitate de a efectua lucrări de terasament, în zona de protecţie, în scopul de a preveni deteriorarea rețelelor de distribuție a gazelor e necesar:

- de a obține autorizaţia în scris pentru executarea lucrărilor;

- de a face apel la SRL “Bălți-Gaz” cu 3 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor de terasament pentru a preciza traseul conductei de gaze în teritoriu;

- de a instrui lucrătorii, care efectuează lucrările de terasament, despre respectarea normelor de protecție a rețelelor de gaze și a cerințelor reprezentanților SRL “Bălți-Gaz”;

- de a desfășura activitatea în zona de protecţie a conductei de gaze sub supravegherea conducătorului lucrărilor și fără utilizarea instrumentelor de percuție.

Conform „Regulilor de securitate în ramura gazificării” NRS 35-04-09:2002 p.6.3.41: «. Efectuarea lucrărilor de construcţie, inclusiv a celor de excavare, la o distanţă mai mica de 15 m de la conducta de gaze se admite numai prin autorizaţia în scris, emisă de întreprinderea de exploatare a gospodăriei de gaze, în care trebuie să fie indicate condiţia și modul de efectuare. La autorizaţie trebuie anexată schema amplasării conductei de gaze cu punctele de reper. Întreprinderea care administrează lucrările de excavare trebuie să prezinte întreprinderii gospodăriei de gaze spre coordonare proiectul planului de efectuare a lucrărilor, elaborat în conformitate cu cerinţele SNiP 3.02.01 și SNiP III-4.». p.6.3.44: «În cazurile de efectuare a lucrărilor de construcţie a clădirilor, canalelor, colectoarelor și tunelurilor, aflate în apropierea conductelor de gaze subterane în funcţiune și la intersecţia conductelor de gaze cu construcţiile inginerești de altă destinaţie, întreprinderile de construcţie sunt obligate să îndeplinească cerinţele prevăzute în documentaţia normativă în vigoare și de proiect.»

La depistarea lucrărilor de terasament fără permisiunea respectivă în formă scrisă, în zona  de protecţie a conductei de gaze întreprinderea de exploatare trebuie să ia măsuri pentru stoparea  acestora.

În caz de încălcare a normelor de protecție a rețelelor de distribuție a gazelor și deteriorării conductelor de gaze persoanele juridice și fizice vinovate sunt responsabile și compensează pierderile, cauzate proprietarului-organizației, în modul prevăzut de legislația Republicii Moldova.

Spirite încinse la SRL „Bălţi-Gaz” după ce a fost dat startul celei de-a XIV ediţie a Spartachiadei  angajaților întreprinderii.

Marți, 13 Iunie 2017 00:00

Să nu fim indeferenţi!

Scris de

Ziua mondială a donatorului de sânge, marcată anual în lume pe data de 14 iunie, se desfăşoară în acest an sub genericul „Cum poți ajuta? Donează sânge! Donează acum! Donează sistematic!” şi are drept scop să conştientizeze importanţa actului donării benevole de sânge şi să atragă atenţia populaţiei asupra acestui important domeniu al sănătăţii publice.

Evenimentul dat va avea loc în incinta Teatrului Naţional “V.Alecsandri” din mun.Bălţi, pe data de 14.06.2017 între orele 09-00 până la 15-00.

Doritorii de a participa la donarea voluntară trebuie să se prezinte la punctul de colectare a sângelui cu buletinul de identitate.

Pe perioada anului 2016 în zona de deservire a SRL „Bălți-Gaz“ au fost înregistrate 19 incidente la instalațiile de producție periculoase: 14 cazuri, din cauza efectelor naturale, 2 cazuri din cauza persoanelor juridice și 3 cazuri din cauza persoanelor fizice.

Comisia specializată a analizat toate incidentele, au fost  întocmite actele de investigație tehnică, au fost luate măsuri pentru a aborda cauzele, care au dus la incidente și au fost studiate propuneri pentru a preveni apariția lor în viitor.

Ca urmare au fost îndeplinite lucrări de reparații pentru a restabili alimentarea cu gaze a consumatorilor.

Pentru persoanele vinovate de incidente au fost luate măsuri în conformitate cu cerințele legislației Republicii Moldova în vigoare.

Luni, 29 Mai 2017 00:00

Evidența consumului de gaze naturale

Scris de

        În legătură cu adresările tot mai frecvente privitor la evidenţa şi facturarea gazelor naturale, informăm consumatorii casnici despre regulile generale la tema dată, conformRegulamentului pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.415 din 25.05.2011.

Pentru evidenţa consumului de gaze naturale şi decontările între părţile contractante se utilizează numai echipamente de măsurare legalizate, adecvate şi verificate metrologic, incluse în Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova.

        Echipamentul de măsurare se instalează, de regulă, în punctul de delimitare. Derogări de la această prevedere sunt posibile în cazuri argumentate conform legislaţiei în vigoare, cu acordul consumatorului final şi a furnizorului.

Operatorul de reţea este responsabil de instalarea, exploatarea, deservirea şi verificarea metrologică periodică a echipamentelor de măsurare a gazelor naturale ale consumatorilor racordaţi la reţeaua de gaze naturale.

Cheltuielile legate de procurarea, verificarea metrologică, instalarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi înlocuirea echipamentelor de măsurare a consumului de gaze naturale la consumatorii casnici se suportă de către operatorul reţelei de distribuţie.

       După instalare, echipamentul de măsurare se pune în funcţiune şi se sigilează de către personalul operatorului de rețea, în prezența obligatorie a consumatorului, cu întocmirea procesului-verbal de dare în exploatare semnat de părţile contractante, câte unul pentru fiecare parte contractantă. În procesul-verbal se indică data instalării, tipul şi numărul echipamentului de măsurare, locul instalării lui, numele consumatorului, indicațiile inițiale ale echipamentului de măsurare, numărul sigiliilor etc. Procesul-verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare este parte integrantă a contractului de furnizare a gazelor naturale.

         Echipamentul de măsurare trebuie să fie instalat în aşa mod ca consumatorul, operatorul de rețea, să aibă acces liber pentru a citi indicaţiile echipamentului de măsurare în orice moment.

Consumatorul este responsabil de integritatea echipamentului de măsurare şi a sigiliilor aplicate. El este obligat să informeze personalul operatorului de rețea imediat, daca depistează deteriorarea echipamentului de măsurare şi/sau violarea sigiliilor aplicate.

       Se interzice consumatorului să intervină sub orice formă asupra echipamentului de măsurare, inclusiv în funcţionarea lui şi asupra sigiliilor aplicate lui sau la celelalte instalaţii ale operatorului de reţea, sau să blocheze accesul personalului operatorului de reţea la acestea.

Personalul operatorului de reţea este obligat să prezinte consumatorului legitimaţia de serviciu şi să comunice scopul vizitei în situaţia în care solicită acces pe proprietatea consumatorului în scopul:

-controlului echipamentului de măsurare și a sigiliilor aplicate;

-controlului porţiunii de reţea dintre punctul de delimitare şi echipamentul de măsurare; -citirii indicațiilor echipamentului de măsurare;

-efectuării de lucrări la instalațiile operatorului de reţea situate pe proprietatea consumatorului;

-examinarea instalației de utilizare a consumatorului sau deconectarea instalaţiei de utilizare a consumatorului de la reţeaua de gaze naturale conformRegulamentului;

În situaţiile menţionate consumatorul este obligat să asigure personalului operatorului de reţea accesul imediat şi necondiţionat la echipamentul de măsurare şi instalaţiile respective, iar în caz de refuz operatorul de rețea este în drept să aplice prevederile pct.80 lit.c) şi pct.82 lit.c) dinRegulament.

Personalul operatorului de rețea este în drept să stabilească, de comun acord cu consumatorul, timpul efectuării activităţilor menţionate mai sus.

       Citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare, în scopul facturării gazelor naturale este efectuată lunar, de către personalul operatorului de reţea în prezenţa consumatorului /reprezentantului acestuia sau la distanţă prin sistemul informaţional.

În cazul în care nu este acces la echipamentul de măsurare pentru citirea indicațiilor, factura va fi emisa în baza calculelor estimative ale consumului de gaze naturale pe o perioadă nu mai mare de 2 luni. Totodată, operatorul de rețea este obligat să contacteze consumatorul pentru a i se asigura accesul la echipamentul de măsurare şi în cazul în care consumatorul achită în termen facturile emise. Dacă consumatorul nu reacţionează la solicitarea operatorului de rețea, fapt confirmat documentar, furnizorul este în drept să solicite operatorului de reţea să deconecteze instalaţia de utilizare a consumatorului final în cauză.

      În cazul depistării încălcării clauzelor contractuale de către consumator, care au condus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a volumului de gaze naturale consumat, personalul operatorului de reţea este obligat să demonstreze acest fapt consumatorului şi să întocmească actul de depistare a încălcării clauzelor contractuale în 2 exemplare – câte un exemplar pentru fiecare parte. Personalul operatorului de reţea indică obligatoriu în act modalitatea în care consumatorul a încălcat clauzele contractuale care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a volumelor de gaze naturale consumate. Actul de depistare a încălcării clauzelor contractuale este semnat de personalul operatorului de reţea şi de consumatorul sau reprezentantul acestuia. În cazul în care consumatorul sau reprezentantul acestuia refuză să semneze actul de depistare a încălcării clauzelor contractuale, personalul operatorului de reţea indică în act faptul şi motivele refuzului.

        În cazul conectării neautorizate a aparatelor sau a instalaţiei de utilizare la reţeaua de gaze naturale, sau constatării consumului de gaze naturale prin evitarea echipamentului de măsurare, personalul operatorului de reţea înlătură încălcările depistate şi păstrează probele respective.

Consumatorul este în drept să conteste actul de depistare a încălcării clauzelor contractuale şi dispoziţia de deconectare, prin depunerea unei cereri la Agenţie sau în instanţa de judecată în termenele prevăzute deLegea contenciosului administrativ.

        În cazul în care, consumatorul informează operatorul de rețea despre deteriorarea echipamentului de măsurare şi/sau violarea sigiliilor, faptul nu este calificat drept încălcarea clauzelor contractuale de către consumator, dacă în rezultatul examinării nu se demonstrează încălcarea dată de către consumator.

     Cheltuielile pentru demontarea, remontarea sau reamplasarea echipamentului de măsurare la solicitarea consumatorului sunt suportate integral de către consumator.

Consumatorul suportă cheltuielile de demontare, reparare, verificare metrologică, montare sau înlocuire a echipamentului de măsurare deteriorat, precum şi consumul recalculat de gaze naturale în cazul în care, deteriorarea echipamentului de măsurare are loc din vina consumatorului.

     Echipamentele de măsurare se verifică metrologic periodic de către laboratoarele metrologice autorizate, în termenele stabilite, în conformitate cuLista Oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului. Operatorul reţelei de distribuţie este obligat să monteze consumatorului casnic un alt echipament de măsurare în locul celui demontat pentru verificarea metrologică periodică.

     În cazul în care, la consumator, în locul echipamentului de măsurare, demontat pentru verificare metrologică, nu este posibil de instalat alt echipament de măsurare, furnizorul, pe durata perioadei de verificare, determină volumul de gaze naturale consumat de către consumator în baza consumului mediu zilnic de gaze naturale înregistrat de echipamentul de măsurare pe parcursul perioadei calendaristice similare, aplicând coeficienţi de corecţie în cazul în care, condiţiile meteorologice diferă.

Marți, 02 Mai 2017 00:00

Anunț

Scris de

SA „Moldovagaz” anunţă acţionarii Societăţii despre convocarea Adunării generale anuale a acţionarilor cu prezența acționarilor, cu următoarea Ordine de zi:

  1. Examinarea raportului financiar al SA „Moldovagaz” pe anul 2016.
  2. Aprobarea raportului Consiliului de Administraţie pe anul 2016.
  3. Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2016.
  4. Aprobarea raportului Consiliului de Observatori pe anul 2016.
  5. Repartizarea profitului net pe anul 2016 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pe anul 2017.
  6. Aprobarea organizaţiei de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar şi stabilirea cuantumului de plată pentru serviciile prestate de ea.
  7. Aprobarea deciziei privind încheierea tranzacțiilor de proporții și a tranzacțiilor cu conflict de interese.
  8. Alegerea membrilor Consiliului de Observatori al SA „Moldovagaz”.
  9. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori SA „Moldovagaz”.

Adunarea va avea loc la 26 mai 2017, ora 10.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 69.

Înregistrarea acţionarilor se va efectua la 26 mai 2017 pe adresa indicată, de la ora 08.00 până la ora 9.45.

Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunare va fi întocmită de registrator, conform datelor la situaţia din 11 aprilie 2017.

Acţionarii urmează să prezinte documentul, care le confirmă identitatea, iar reprezentanţii acestora, suplimentar şi procura întocmită în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele ce ţin de ordinea de zi a Adunării, începînd cu data de 16 mai 2017 pe adresa: mun. Chişinău, str. Albişoara 38,  oficiul SA „Moldovagaz”, biroul 701, în zilele lucrătoare - de la ora 08.00 pînă la ora 17.00.

Informaţii suplimentare la telefonul: (022) 578 034

Sâmbătă, 01 Aprilie 2017 00:00

Atenție: DECONECTĂRI!

Scris de

1. Reparația gazoductului PJ Du 57 mm str. B.Glavan,28a.

Deconectarea  DRG nr.48  de la  9.00 până la 18.00 4.04.2017

2. Înlocuirea DRG nr.32 pasaj Nistrului.

Deconectarea DRG nr 32,59,402 de la 9.00  5.04.2017 până la 18.006.04.2017.                                                                                            

DRG nr.59 str.Komarov 8 Biserica Catolică Poloneză.

DRG nr.402 str. Ștefan cel Mare 125 brutăria «Baiur-Agro»

DRG nr.32 str.Naumov 1-13 ,2-18

       str. Lazarev 2-20

                   str. Komarov 4-102,21-65

                   str. Osadci, Alexeev,Taranenco, str- la Nistrului, str-la Komarov

                   str.Ștefan cel Mare 117-123

                   str.Babinschi 2-10,1-13.

Pagina 1 din 2

Telefon de încredere

Nr tel. de încredere 
/0231/ 2-79-30

Ghişeu unic

Referitor la întrebările apărute apelaţi "Ghişeul unic": m.Bălți, str.Sf.Nicolae, 43, tel:023152130. or.Rîșcani, str.31 August,38A, tel:025623881. or.Glodeni, str.Tricolorului, 10, tel:024923274. or.Fălești, str.Al.cel Bun, 21A, tel:025949001, or.Sîngerei, str.Buianov, 6, tel:026292404.

Serviciu intervenţii gaze

În caz de miros gaze apelaţi 904

Tariful curent

Pînă la 30m3 -5 892         fără TVA

Peste 30м3 - 6 138                                      fără TVA